Miljö & kvalitet

Kvalitet

Grundpelare i kvalitetssäkringsarbetet:

 • Bedriva det dagliga arbetet på ett kvalitetssäkrat sätt
 • Tillhandahålla produkter med användar- och serviceinformation som är kvalitetssäkrade
 • Erbjuda produkter och information som möter kraven i det medicintekniska regelverket MDR 2017/745
 • Uppfylla övriga lagar och regler
 • Bedriva ständiga förbättringar i arbetssätt, produktutveckling och information
 • Dokumentera, utvärdera och åtgärda avvikelser och incidenter
 • Genomföra riskanalyser i samband med utveckling av nya produkter, vid produktförändringar och specialanpassningar
 • Dokumentera alla produktförändringar för att säkra spårbarhet
 • Översyn av verksamhetens risker tillika leverantörsbedömning, görs regelbundet

Miljö

Grundpelare i miljöledningsarbetet:

 • Utveckla och konstruera produkter med förutsättning för lång livslängd
 • Beakta möjligheter till återvinning i produktutvecklingsarbetet
 • Sträva efter att delar ska kunna bytas ut, för att förlänga produktens livslängd
 • Tillverka huvudprodukterna i egna lokaler i Sverige, för full kontroll av ingående komponenter och hantering
 • Välja underleverantörer i geografisk närhet för att minimera transporter
 • Använda återvunnet material i komponenter och förpackningar i möjligaste mån
 • Använda transportbolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor
 • Välja komponenter baserade på hänsyn till miljö och att dessa möter kraven enligt kemikalieförordningen REACH. SVHC-ämnen upptagna på Kandidatförteckningen får inte användas i produkterna. För elektroniska produkter ställs krav på att leverantörer följer regler i RoHS-direktivet.
 • Välja textilier som är OekoTex-certifierade.
73A0525